Gull i grønne skoger, men det er mer å hente

Skog- og trenæringen i Norge har store utviklingsmuligheter og verdien av «Innlandets grønne gull» ventes å øke på lengre sikt når takten i oljeutvinningen avtar og klimapolitiske hensyn forsterkes.

På kort sikt står imidlertid skognæringen overfor store utfordringer som følge av kapasitetsnedleggelse på treforedlingssiden og kraftig nedgang i etterspørselen etter massevirke på Østlandet. Sagbrukene møter utfordringer knyttet til redusert avsetning av sine biprodukter (flisa), og ikke minst gjennom svekket råstofftilgang hvis aktiviteten i skogbruket faller.

Østlandsforskning har sett på hvordan den skogbaserte verdikjeden kan effektiviseres.

– Formålet med prosjektet har vært å foreslå tiltak som får ned kostnadene med fem prosent i verdikjeden fra skog til industri fra salget og innkjøpet, via avvirkningskostnader og til og med transportkostnader til industriens mottakssted, sier Glommens organisasjonssjef og prosjektleder bak rapporten, Ivar Stuve.

Norske merkostnader må reduseres

For å sikre avsetning av norsk tømmer, både på kort og lang sikt, samtidig som rotnettoen sikrer fortsatt avvirkning, må de norske merkostnadene ved uttak, omsetning og transport reduseres. Sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende skogbruk i Sverige og Finland.

– Utfordringene på kort sikt, er å etablere konkurransedyktige eksportkanaler for norsk tømmer og sagbruksflis for å holde aktivitetsnivået oppe og beholde kapasitet og kompetanse i skognæringen. På lengre sikt er det behov for en industriell fornyelse som kan gi grunnlag for en konkurransedyktig og lønnsom skogbasert industri med en framtidsrettet produktportefølje, eksempelvis innenfor massivtre, trebasert isolasjon, bioraffinering, biovarme, bioel, biodrivstoff, dyrefor eller fincellulose. Dette forutsetter konkurransedyktig råstofftilgang, sier Ivar Stuve.

Kvalitetsskog

Høyere kvalitet vil gi høyere virkespris og lavere driftskostnader til skogeier, og større effektivitet i virkeskjeden fra skog til industri.

– Resultatene viser at det er et stort potensiale i Innlandsskogbruket. Vi utnytter skogen helt på linje med sammenliknbare grenseområder i Sverige i dag, men henger etter på stell og skjøtsel av ungskogen fram til slutthogst. Glommen vil framover legge ytterligere vekt på å få fram et sluttbestand med høyere sagtømmerandeler. Med dette skapes både betydelig merverdier til skogeiere og tilgangen på kortreist sagtømmer vil bli bedre for tremekanisk industri, sier han.

Her leser du rapporten

Mjøsen Skog har vært prosjektansvarlig. Innovasjon Norge i Hedmark og Oppland har finansiert prosjektet.