Forskrift for å begrense spredning av dødelig sykdom blant hjortevilt

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift gjeldende fram til årsskiftet 2016/2017 med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr.

Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge. I forskriften nedlegges det forbud mot utlegging av fôr og slikkesteiner til hjortevilt:

§ 6 Forbud mot fôringssteder og slikkesteiner

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr som ikke er inngjerdet eller på annen måte holdes fysisk adskilt fra andre mottakelige dyr. Forbudet gjelder i følgende fylker:

  • Nord-Trøndelag
  • Sør-Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud

Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.

Til forskriften

Dette er Chronic Wasting Disease

CWD er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr.
Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller CWD hos hjortedyr. Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr. CWD er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av CWD. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016. Sykdommen er dødelig for dyr. CWD er en alvorlig sykdom, hvor systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Mer om CWD finner du her og her