To alternative forslag for jakttid på høring

Miljødirektoratet har sendt ut på høring to alternative forslag for jakttid på elg for perioden 2017-2022.

Her følger en kort oppsummering av forslagene:

Alternativ 1 – kort elgjakt – ordinær jakttid 25.9 – 31.10

  • Fylkeskommunen kan forlenge jakttiden til 23.12 etter søknad fra kommunen.
  • Begrunnelser for utvidelse er bestandsmessige, eller næringsmessige behov.
  • Fylkeskommunen gis myndighet til å flytte jaktstart til 5.10 etter søknad fra kommunen.
  • Endret jakttid skal gjelde hele kommunen. Ved innskrenking av jakttid som berører vald som ligger i flere kommuner, gjelder jakttiden i den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger, hvis ikke annet er bestemt av fylkeskommunen.
  • Pålagt rapportering via Sett og Skutt ved utvidet jakttid.

Alternativ 2 – lang elgjakt – ordinær jakttid 25.9 – 23.12

Fylkeskommunen kan flytte jaktstart til 5.10 eller flytte jaktslutt til 31.10.eller 30.11 etter søknad fra kommunen eller på eget initiativ.

Begrunnelser for endring av ordinær jakttid er:

  • Store friluftsinteresser
  • At det ikke tillates annen jakt i hele eller deler av jaktområdet
  • At kommunen domineres av viktige arealer for tamreindrift
  • Forskrift om endret jakttid skal gjelde hele kommunen. Ved innskrenking av jakttid som berører vald som ligger i flere kommuner, gjelder jakttiden i den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger, hvis ikke annet er bestemt av fylkeskommunen.Det er i forslaget ikke gitt mulighet for jakt i januar slik vi har i dag etter søknad til fylkeskommunen.

Argumenter for en forutsigbar lang jakttid er etter vår oppfatning mange. Lang jakttid er viktig i næringsmessig sammenheng, og gir mulighet for økte jakt- og utmarksinntekter for grunneierne. Samtidig vil flere jegere få muligheten til å jakte storvilt. Vi har ikke opplevd at lang jakttid på hjortevilt har medført konflikt med andre brukergrupper. I områder med trekkens bestander av elg gi større muligheter for å tilpasse jakttiden til trekket. Det vil gjøre jakta enklere og mer forutsigbar for jegerne i disse områdene.

Det er jo også slik at grunneierne har rett og mulighet til selv å begrense jakttiden på egen eiendom, jaktlag eller vald.

Anbefalt forslag:

Etter vår oppfatning er alternativ 2 å anbefale, med et tillegg om mulighet for fylkeskommunen å tillate jakt også i januar, etter søknad.