Naturvernorganisasjonene protesterer

Etter at rovviltnemdene i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark fattet vedtak om uttak av i alt 13 ulv under lisensjakt til vinteren har naturvernorganisasjonene som forventet reagert med å motsette seg dette.

I tillegg er det vedtatt en skadefellingskvote på åtte dyr.

Vedtaket innebærer uttak av hele Osdalsflokken og fem dyr til under lisensjakt og inntil åtte dyr i løpet av sommeren avhengig av skader på bufe på beite.

Rovviltnemndene holder seg etter vår oppfatning godt innenfor Stortingets nylige vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger, herav tre helnorske. Det er en naturlig konsekvens av Stortingsvedtaket at det tillates et til nå «historisk høyt» uttak av ulv, ettersom den norske ulvestammen har fordoblet seg det siste året. At Naturvernforbundet ikke bifaller dette er som forventet, men protester på «autopilot» uten faglig grunnlag fører heldigvis sjelden fram.