Når beitedyra forsvinner gror beitemarka til

Rovdyr fører til mindre beiting. Mindre beiting fører til gjengroing. Gjengroing er en trussel mot det kulturbetingede artsmangfoldet, skriver Geir-Harald Strand, fag- og forskningsleder i NIBIO i en kronikk på www.bondelaget.no.

I kronikken forklarer han på en grundig og saklig måte faren for gjengroing av utmarksarealer. Blant annet som en konsekvens av dagens rovdyrpolitikk, men også med bakgrunn i andre endringer i bruken av utmarksbeite.

– Det er imidlertid både uforståelig og synd at regjeringen hadde det så travelt med å behandle nye bestandsmål for ulv at den ikke hadde tid til å vente på denne fagrapporten slik at den kunne ha blitt med som en del av faktagrunnlaget ved behandlingen av de nye bestandsmålene, sier Jo Petter Grindstad.

Her leser du kronikken