Nyttig gjennomgang av PEFC-miljøstandard for skogsentreprenørene i Glommen

Nylig avsluttet vi en omfattende møteserie med samtlige skogsentreprenører i oppdrag for Glommen. Det har vært avholdt sju regionale møter med over 180 hogstmaskin- og lassbærerførere fra Tynset til Halden.

– Det er veldig viktig at denne gruppen til enhver tid er oppdatert på kunnskap som bidrar til at gjeldene miljøstandard etterleves. Vi opplever at entreprenørene er genuint interessert i å gjøre en solid jobb på alle områder inkludert at det skal tas hensyn til miljøet, sier miljøsjef Torgrim Fjellstad.

Ved siden av å se på de ulike punktene i miljøstandarden ble Glommens prosedyrer og rutiner for planlegging, gjennomføring og rapportering på skogdriftene gjennomgått og kommentert. Miljøsystemet har som formål å redusere risikoen for skade på folk, miljø, kulturminner og friluftsliv. Det skal også sikre en god skogproduksjon. Tilstrekkelig kunnskap og etterlevelse i hele kjeden i Glommen er vesentlig for at næringens omdømme blir godt.

– Det kan oppstå situasjoner der skogmaskinføreren oppdager miljøelementer, som ikke er presist registrert og som krever spesiell oppmerksomhet, som for eksempel rovfuglreir, kulturminner og verneområder. Da skal driften stoppes umiddelbart og skogbruksleder kontaktes. Den som utfører drifta er således det siste, viktige sikkerhetsnettet vårt, poengterer Fjellstad.

Videre ble det på flere møter en interessant meningsutveksling rundt GPS og nøyaktighet. Her er det viktig å kjenne til hvordan Glommen vil at entreprenørene skal forholde seg ved eventuelle avvik.

– Et innspill som gikk igjen fra entreprenørene var klare forventninger til at standarden blir oppfattet og håndtert likt hos de ulike organisasjonene, og ikke blir et element som trekkes inn i tømmeromsetningen. Dette er en udiskutabel forutsetning, opplyser organisasjonssjef Ivar Stuve.