Husk godstrafikken ved trasévalg

Utbyggingen av dobbeltspor til Lillehammer må bidra til gode klimaløsninger ved å ta tilstrekkelig hensyn til godstrafikken. Da må den østre traseen gjennom Hamar droppes.

Leserinnlegg i Østlendingen 16.06.16

Utbyggingen av Inter City med dobbeltspor til Lillehammer er snart inne i en ny fase. Tiden har kommet for videre planlegging av trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar. Jernbaneverket har utredet tre mulige traseer gjennom Hamar by og anbefaler sterkt at det er den vestligste traseen som utredes videre og velges.

Valg av trasé vil ha store konsekvenser. Ikke bare for Hamar by, men også for næringsliv og næringsutvikling i store deler av Innlandet, samt Midt- og Nord Norge. Med tanke på målsettingen om å redusere Norges klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020 og et klimanøytralt samfunn innen 2050, er overføring av gods fra vei til bane ett av mange viktige tiltak. For å gjøre dette mulig er effektive løsninger for frakt av gods på jernbane uhyre viktig.

For å understreke betydningen av dette har Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre inngått en avtale om å flytte gods fra vei til båt og bane. Innen 2030 skal 30 prosent av gods som fraktes lenger enn 300 kilometer, sendes sjøveien eller med tog. Det tilsvarer 300.000 vogntog. Innen 2050 skal andelen være 50 prosent.

Vi forventer at utbygging av dobbeltspor gjennom Hamar innebærer muligheter for effektive og framtidsrettede løsninger og at det velges en trasé som gir den funksjonalitet som kreves av denne type nasjonal infrastruktur. Det østre alternativet gjennom Hamar vil ikke gjøre det mulig med et direkte «tilsving-spor» mellom Rørosbanen og Dovrebanen fra nord. Denne begrensningen vil ramme godstrafikken vesentlig, og vi vil derfor sterkt advare mot dette alternativet.

Vi oppfordrer både Hamars politikere og alle som berøres av denne type omfattende utbygginger, til ikke bare å ta lokale hensyn, men også å ha et nasjonalt perspektiv i sine avgjørelser. Velg derfor en løsning som både er bra for klimaet og som bidrar til økt verdiskaping gjennom effektiv godstransport på bane.

Berit Sanness_Mjøsen Skog Foto Anne Mæhlum2
Leserinnlegget i Østlendingen er av Berit Sanness, Mjøsen Skog Foto Anne Mæhlum
Jo Petter Grindstad
og Jo Petter Grindstad, Glommen Skog