Tro på framtida!

Til tross for en broket historie de senere år innen treforedling og et vekslende trelastmarked har Glommen stor tro på framtida.

Svensker og finner bygger ut treforedlingskapasitet i stort monn og internasjonalt ser trelastmarkedet forholdsvis positivt ut på både kort og lengre sikt.

Svensk treforedlingsindustri investerer SEK 20 milliarder fram til 2019 og massevirkebehovet i Sverige øker med om lag 5 millioner kubikkmeter fram mot 2019. Danske Bank sin vurdering tyder på at svensk import av massevirke vil øke, først og fremst fra Norge, siden finnene også bygger ut sin industri og vil øke sin import fra Russland og Baltikum.

Det blir dermed begrensede volumer tilgjengelig for svenskene i øst og et naturlig marked blir da Norge hvor svensk industri allerede importerer rundt 2 millioner kubikkmeter årlig. Økt etterspørsel av massevirke betyr prisøkning på sikt. Samtidig vil et større volum av treforedlingsprodukter i markedet også kunne bety prispress på ferdigvaresiden og dermed en lavere betalingsevne for råvaren. I dagens marked tåler flere industrier økt råvarepris, mens produsenter av grafisk papir neppe tåler økte kostnader.

Analytikere tror på økt etterspørsel av trelast i Kina. Kina tar tak i sine miljøutfordringer og begrenser sterkt innenlands hogst samtidig som byggeaktiviteten og behov for trevarer ser ut til å opprettholdes og kanskje øker. Kina blir derfor jokeren i det internasjonale markedet. Kina importerer allerede i dag 18 millioner kubikkmeter trelast og antas å måtte øke til 33 millioner kubikkmeter fram mot 2020 – en økning tilsvarende 30 millioner kubikkmeter sagtømmer!

Selv om konjunkturer vil slå begge veier også i framtida er det mindre sannsynlighet for kraftige nedturer nå enn tidligere.

Glommen tror på framtida

Vi vurderer det slik at norsk massevirke er svært så interessant for svensk industri. Vi skulle gjerne sett en mer kraftfull treforedlingsindustri innenlands, men det må være en grunn til at internasjonale treforedlingskonsern ikke satser på å etablere fabrikker i råvarebassenget i Sør-Norge. Uforutsigbare politiske rammebetingelser er en av dem, Østlandets relativt nære geografi til flere svenske industrier er en annen.

Internasjonalt tror vi på økt bruk av trelast, ikke på eventyrlige priser, men at markedet vil svinge rundt dagens nivå. Forholdet mellom ulike valutaer er kanskje like viktig som internasjonal etterspørsel framover.

Skogeierne bør drive sin skog på sedvanlig, langsiktig vis.

Ta gjerne en sluttavvirkning i høst da vi forventer en prisøkning på sagtømmer.

Les mer om framtidsforventninger for næringen på Danske Bank sitt nyhetsbrev som du finner her