Stabil økning i andel av vegnettet som er åpnet for 60 tonn

Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Statskog har fått utarbeidet en rapport som viser hvordan det offentlige veinettet er klassifisert og hvordan utviklingen har vært siden 2014.

I Akershus, Østfold og Hedmark er hele riksvegnettet åpnet for 60 tonn og 24-meters tømmervogntog.

På fylkesvegnettet er hele vegnettet åpnet for 24 meters vogntog i Østfold og Hedmark, mens det i Akershus er 93 prosent som er åpnet for langhenger. På landsbasis var 8 prosent av fylkesvegnettet åpent for kjøring med 60 tonn totalvekt i 2014. Tilsvarende tall i 2015 var økt til 20 prosent. I 2016 er tallet økt til 31 prosent. I Østfold er nå hele 82 prosent åpnet for 60 tonn, i Hedmark 68 prosent og i Akershus 50 prosent. Det er gjerne bruenes bæreevne som gjør at enkelte vegstrekninger ikke er åpnet for 60 tonn totalvekt.

Når det gjelder det kommunale vegnettet jobber skognæringen samlet og systematisk for å få åpnet de delene av det kommunale vegnettet der det foregår tømmertransport av noe omfang for 60 tonn og 24 meter.

For en stor del har kommunene i Hedmark respondert positivt på våre ønsker og åpnet de delene av det kommunale vegnettet der dette har vært mulig, mens de enda henger litt etter i Østfold og Akershus. Det er viktig å merke seg at det kun er de delene av det kommunale vegnettet der det foregår tømmertransport vi har bedt om å få åpnet. Andelen av det kommunale vegnettet som er åpnet for 60/24 er derfor svært varierende ettersom enkelte kommuner har et omfattende vegnett i boligområder og lignende der det ikke foregår tømmertransport.

Ønsker du å lese mer finner du rapporten her