Glommen har ikke brutt kulturminneloven

Kulturminnet var feil kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Det slår fylkessjefen fast etter en befaring av kulturminnet på Åsnes Finnskog.

Som vi tidligere har skrevet om ble det oppdaget kjøreskader på et jernvinneanlegg under en hogst på Åsnes Finnskog i april i år. Skaden ble omgående varslet til Fylkesarkeologen, som nå har gitt en kulturvernfaglig uttalelse i saken. I uttalelsen skiver fylkessjef Erling Myking at det
“under befaringen ble observert at kjøreskadene i terrenget mellom slagghaugene, og i kanten av den ene slagghaugen, var begrensede. Bakken i området er tørr og fast. Hogstmaskinen har derfor ikke sunket nevneverdig ned i bakken og etterlatt seg markerte spor.”

Videre skriver fylkessjefen at det var feil i kartdatabasen og at sporloggen fra hogstmaskinen viser at man har forsøkt å unngå kulturminnet ved å kjøre utenom kulturminneflaten slik den var markert på kartet.

Håndtert på en god måte

I uttalelsen konkluderer fylkessjefen med at Glommen har håndtert saken på en god måte. Først gjennom prosessen da skaden ble oppdaget, deretter gjennom varsling til fylkeskommunen. Glommen oppfordres til å vurdere om det er potensial for forbedring av rutinene i forbindelse med informasjon og oppfølging av ansatte for å sikre at det tas hensyn til kulturminner ved framtidig skogsarbeid.

– Vern av kulturminner er et ansvar vi tar svært alvorlig, og vi har tatt ytterligere tak i våre rutiner for å unngå at dette skjer igjen, sier skogsjef Per Skaare.

Ryddes for hogstavfall

Glommen har tilbudt seg å restaurere området ved jernvinneanlegget. Fylkessjefen vurderer ikke dette som nødvendig ettersom kjøresporene er begrensede, men takker ja til fjerning av hogstavfallet.