Regjeringen trekker feilaktige konklusjoner

Vi har i dag henvendt oss til Stortinget og bedt om at stortingsmeldingen om ulv trekkes tilbake.

I vår henvendelse til Stortinget gjør vi oppmerksom på at det er feil i faktagrunnlaget i Stortingsmelding 21 (2015-2016) «Ulv i norsk natur».

Glommen gjennomførte i 2011 og 2016 to spørreundersøkelser om befolkningens holdninger til ulv i Norge. Resultatene fra undersøkelsen i 2011 er tidligere presentert for Stortinget og gjengitt i faktagrunnlaget for St.21 (2015 – 2016) «Ulv i Norsk natur». Denne gjengis sammen med flere spørreundersøkelser om den norske befolkningens holdninger til ulv. Glommens spørreundersøkelse ble gjennomført av IPSOS MMI (tidligere Synovate).

– Undersøkelsen er etter vår oppfatning både mangelfullt og dessuten feilaktig gjengitt i stortingsmeldingen, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Erik Dalen, som er direktør i Ipsos, var også ansvarlig for undersøkelsen i 2011. Glommen har derfor kontaktet ham for å få hans kommentarer til fremstillingen i stortingsmeldingen.

– Stortingsmeldinga «Ulv i norsk natur» gir et inntrykk av at nordmenn flest er positive til ulv. Det er direkte feil, sier han.

– Etter vår oppfatning er både denne delen og andre deler av faktagrunnlaget så mangelfullt, at vi ber Stortinget om å be regjeringen om å trekke meldingen tilbake. Glommen har, i samarbeid med Norskog i 2016, gjentatt undersøkelsen fra 2011. Noen av disse resultatene legges også fram i Dalens notat, mens resten av undersøkelsen vil bli presentert for Stortinget så snart den er ferdig behandlet, sier Grindstad.

Her leser du Erik Dalens kommentarer til Stortingsmeldingen

Her er Østlendingens omtale av saken (kan kreve lesetilgang)