Seks helnorske ulverevirer – tilliten til forvaltningen undergraves

I følge Rovdatas foreløpige bestandsrapport er det denne vinteren registrert seks helnorske ynglinger av ulv og fire – fem ynglinger i grenserevirer.

Antallet ulv er også doblet fra 33-35 helnorske individer til 61 bekreftede individer per i dag. Den endelige statusrapporten vil bli framlagt 1. juni i år. Ettersom det norske bestandsmålet er tre helnorske ynglinger er bestandsmålet nå overskredet med 100 prosent!

Glommen har gjennom mange år advart mot den forvaltningsmodellen Stortinget har lagt opp til. Der de endelige bestandstallene, som forvaltningen baserer sine vedtak på, fastsettes så sent på året at jakt på ulv er svært vanskelig og fjorårsvalpene er i ferd med å spres «for alle vinder».

Dersom Stortinget bestemmer at det fortsatt skal være ulv i Norge må det legges opp til en forvaltningsmodell som effektivt begrenser bestanden til de måltall som settes. Slik det er i dag blir det nesten umulig å holde bestanden på dette nivået. En målsetting om tre ynglinger er tre ynglinger!

Det er sikkert mange som jubler over at målsettingen er overskredet med 100 prosent, men for de som bor i områder med ulv og som mister sau på utmarksbeite og mulighetene for jakt på elg og hare reduseres eller blir borte, sitter en igjen med en følelse av ikke å bli tatt på alvor. Tilliten til både politikere og forvaltning undergraves og det er selvfølgelig svært uheldig.

Når Stortinget skal behandle «Ulvemeldingen» denne våren er det å håpe at også selve forvaltningsmodellen blir endret til en mer dynamisk modell der ikke alle tiltak «settes på vent» til forskerne er ferdige med å telle. Resultatene forskerne avgir garanterer for minimumsbestanden av ulv i Norge, men de garanterer etter vår oppfatning også dessverre for en uønsket vekst i bestanden.

Til Rovdata