Svenskene tar i bruk automatisk tynningsoppfølging

Inntil nå har all oppfølging av tynning og oppdatering av skogbruksplaner krevd manuell etterregistrering i felt. Samtidig vet vi at hogstmaskina gjennom sin opparbeiding av trær, registrerer mange av de dataene vi måler manuelt ved en slik etterregistrering.

Skogforsk er engasjert i et prosjekt med mål om å nyttiggjøre seg hogstmaskindata fra tynning på en ny og utvidet måte. Bak prosjektet «Automatisk tynningsoppfølging» står skogeierandelslagene i Sverige, sammen med flere av «bolagsskogene» og Sveaskog (Statskog).

Målet med prosjektet er todelt: Det vil se på oppfølging og forbedring av selve tynningsarbeidet, og hvordan de genererte dataene kan brukes til oppdatering av skogbruksplanen.

Gode resultater

Nå foreligger en foreløpig arbeidsrapport og resultatene er meget gode. Erfaringene fra studiet viser at den automatiske tynningsoppfølgingen forbedrer arbeidet og høyner produktiviteten. Programvaren som er utviklet i prosjektet kan implementeres i de fleste nyere hogstmaskiner.

– Forutsetningen er at programvaren krever datastandarden StanFordD 2010. I praksis er dette standarden for alle skogsmaskiner som kjører for Glommen i dag, forteller regionsjef Sverre Holm.

Vil ta programvaren i bruk så fort som mulig

– Også i Glommen opplever vi at dokumentasjonen etter tynning er mangelfull og vi har ikke gode nok rutiner eller verktøy til å dokumentere kvaliteten på det tynningsarbeidet vi gjør. Vi er derfor svært positive til resultatene av dette Skogforsk-prosjektet og håper at vi i løpet av kort tid kan presentere våre første tynningsdrifter med hogstmaskinbasert tynningsdokumentasjon, sier regionsjefen.

Nye data som er tilgjengelige fra hogstmaskinen gjennom prosjektet er:

  • Tynnet areal
  • Uttak av grunnflatesum pr hektar og totalt
  • Uttak av volum pr hektar og totalt
  • Grunnflateveid brysthøydediameter
  • Bestandets overhøyde
  • Treslagsfordeling.

Her leser du arbeidsrapporten