Ferske tall fra Hedmarksskogbruket viser at skogressursene utnyttes på et høyt nivå

NIBIO (tidligere Skog og Landskap) på Ås har akkurat publisert en rapport på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark som tar for seg skogressursene i Hedmark.

Skogbruket i Hedmark representerer nær en tredjedel av all avvirkning i Norge og Glommen er den toneangivende aktøren i området. I 2015  ble det avvirket omtrent 3 millioner kubikkmeter i Hedmark, det samme som i 2014.  I forhold til den årlige tilveksten på 3,9 millioner kubikkmeter på drivverdige områder, innebærer uttaket i 2015 nær 75 prosent. Utnyttelsesgraden er vesentlig høyere enn Norge i sum og også marginalt høyere enn skoglandene Sverige og Finland. Uttaket er relativt sett høyere i sør enn nord i fylket (fra Stor-Elvdal og nordover).

Rapporten har beregnet framtidsbilder der andelen hogstmoden skog, og i særdeleshet gran, vil øke fram mot 2045. I hele denne 30-års perioden vil andelen skog som vokser seg hogstmoden øke fra 1,5 til 3,1 millioner kubikkmeter årlig. Nær 90 prosent av denne veksten vil komme i sør-regionen. Granandelen i hogstmoden skog ligger i dag på 45 prosent, og vil øke til 53 prosent. Prognoser på hva som kan hogges framover forutsetter at tynningsuttaket opprettholdes – minst på dagens nivå.

For det årlige produksjonsnivået framover vil skogkulturinnsatsen være av stor betydning. Høy skogkulturinnsats er en forutsetning for å opprettholde høy avvirkning. Prognosen viser forskjeller på nær 25 prosent i skogproduksjonen ved et lavt nivå kontra et høyt nivå på skogkulturinnsatsen.

Skogeierne i Glommen utnytter det potensialet som er i skogen. Dette sikrer også en verdikjede med høy aktivitet og stabil tilgang til virke. Det er også gledelig at våre tall for solgte og utsatte planter har etablert seg på et stabilt, høyt nivå. Det er nødvendig. Når vi ser på forutsetningene for økte volumer og uttak, er det åpenbart at vi må legge større ressurser inn i stell av etablert skog, både gjennom ungskogpleie og tynninger.

Tallene fra rapporten underbygges av resultatene fra prosjektet som sammenlikner kostnader og inntekstpotensiale fra skogbruk i Innlandet, Sverige og Finland. Det største potensialet er avdekket på økt sagtømmerandel, noe som igjen krever god og riktig skogskjøtsel.

Her leser du rapporten