Klimautfordringene løses ikke gjennom vern, men bruk

– Regjeringen vil at skog og andre arealer inkluderes i en framtidig klimaavtale og at det tas i bruk insentiver for økt utnyttelse av potensialet og ressursene som finnes i skog, sa seniorrådgiver ved Landbruks- og matdepartementet, Jon Olav Brunvatne, til en fullsatt sal under Vårsamlingen for skogbruket i Hedmark og Oppland denne uka.

Togradersmålet

Partene i klimaforhandlingene er enige om å begrense temperaturstigningen til 2 grader, og samtidig gjøre så godt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader. Hvis målet om 1,5 grad temperaturstigning skal nås, må det kuttes drastisk i klimagassutslipp og det må finnes måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på.

– All mulig «edder og galle» tiltar ved 2 grader, og vi er nesten der, sa seniorrådgiveren. – CO2 utslippene må ned 60 – 70 prosent innen 2050, etter 2050 må vi ha negative utslipp.

Karbonfangsten kan løses på tre måter, ifølge Brunvatne. Karbonet kan plasseres i atmosfæren, i havet eller via landopptak.

– Regjeringen vil løse klimaproblemene ved å bruke skogen – svaret er fotosyntesen, sa Brunvatne.

Vil øke det produktive skogarealet

Globale klimamål er helt avhengig av skogens potensial for økt opptak og binding av CO2. Regjeringen vil ivareta og styrke skogens karbonlager.

– Karbonlagrene skal styrkes ved nye skogkulturtiltak. Midler er tatt fra andre budsjetter for å opprette tilskuddsordninger til tettere planting, til gjødsling av skog og til styrking av skogplanteforedlingen.

Et mål seg selv er å øke avvirkningen for å produsere mer trevirke for å erstatte utslippsintensive materialer.

– Skogen må levere enorme mengder råstoff for å fortrenge fossile utslipp. For å produser mer trevirke er det ikke nok med skogkulturtiltak på eksisterende arealer, vi trenger mer skog. Globalt snakker vi om et areal på størrelse med Oceania. Her legger regjeringen til rette for å øke avvirkningen gjennom tilskudd til planting av nye arealer, avsluttet Brunvatne.