– Vi må lære av svenskene

Per Skaare

Det nytter ikke å “ta en spansk en” for å få økt verdiskaping i skognæringa. “En svensk en” derimot kan gi 130 millioner kroner årlig i gevinst til Innlandet.

Fikk som bestilt

– Ja, vi fikk som bestilt, sier skogsjef Per Skaare til Østlendingen om prosjektet Østlandsforskning er i ferd med å avslutte om forbedringsområdene i verdikjeden skog.

Der blir vi målt mot svenskene, og særlig på to områder peker Østlandsforskning på at Innlandets skognæring snarest bør bli mer “svensk”. Ved å sørge for bedre skogpleie og øke dimensjonene på tømmeret som hogges, er det er mulig å redusere kostnader med 40–50 millioner kroner i året. Riktig stell og tynning av ungskog vil gi enda større utslag når det gjelder prosenten sagtømmer som kan tas ut av Innlandsskogen.

“Dersom vi klarer å heve sagtømmeruttaket til 60 prosent, ville dette utløse en årlig gevinst på rundt 80 millioner, gitt samme pris og etterspørsel som i dag” skriver Østlandsforskning.

De to nevnte tiltakene alene vil altså kunne tjene inn opp mot 130 millioner kroner årlig.

Vil blir bedre

I dagens innlandsskog er avvirkningskostnadene for store og kvaliteten for lav, ifølge Østlandsforskning.

– Jevnt over trengs det mer kunnskap om når det bør tynnes i skogen. Alle som eier skog bør kunne nok om det, oppfordrer skogsjefen.

Her ligger nøkkelen for å få større og sagbruksattraktive trær ut av arealene. Svenskene har holdt kunnskapen om tynne- og pleiefasen i hevd,  mens Hedmark og Oppland tydeligvis har “glemt” hvordan produksjonen av store, trær og høykvalitetstømmer kan sikres.

Les mer i artikkelen i Østlendingen