Stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur» – en forventet skuffelse

av Jo Petter Grindstad og Yngve Holth

Regjeringen har i dag fremlagt sin stortingsmelding om ulv – for øvrig den første melding som kun omhandler ulv.

Meldingen tar utgangspunkt i rovviltforliket og legger til grunn at Stortinget har sagt at Bernkonvensjonen pålegger Norge å ha ulv. Med et slikt utgangspunkt blir jo en stortingsmelding heller ikke spesielt oppsiktsvekkende. Statsråd Helgesen understreker at Bernkonvensjonen pålegger Norge å ha ulv og mener derfor at Norges handlingsrom innskrenker seg til å definere hvor mange ulv vi skal ha og hvor vi skal ha dem.

Dette innebærer at regjeringen viderefører ulvesonen (som dog justeres marginalt) og opprettholder målet om tre ynglinger i året. De åpner for å kunne inkludere grenseflokkene i forvaltningen, men dette vil kreve samarbeid med Sverige. Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å skyte skadedyr i randsonene rundt ulvesonen.

Det er for øvrig interessant å legge merke til at grunneiere, rettighetseiere, lokal verdiskapning og samfunnsmessige verdier er temaer som ikke berøres av statsråden i sin fremleggelse. En uttalelse er imidlertid morsom å gjengi som en illustrasjon på hvor lite regjeringen har satt seg inn i konflikten mellom utmarksnæring: Statsråden viser til at «elg er ulvens favorittmat» og at det derved er «behov for informasjon og veiledning». Vi tror at de eierne i ulvesonen som har fått redusert sine utmarksinntekter radikalt, neppe føler dette reparert ved «informasjon og veiledning».

Regjeringen legger til grunn at konsekvensene for landbruket skal utredes og statsråden viser til at et slikt arbeid pågår. Vi synes det er noe provoserende at meldingen legges frem nå når rapporten om konsekvenser for landbruket skal legges frem først 1. juni. Det må jo være et mål at politikken og konsekvensene av den samme politikken inngår i den samme prosessen.

For de som bor og driver næring i ulvesonen, er det for så vidt ikke så interessant å følge debatten om Bernkonvensjonen pålegger Norge å ha ulv eller ikke. Fra Glommens side er vi opptatt av at disses situasjon blir tatt på alvor og at man drøfter de verdireduksjonene, både på privat eiendom og for samfunnsverdier, som man påfører ulvesonen. Slike avveininger og drøftelser synes det ikke som om regjeringen har tatt inn i sin politikk.

Meldingen leser du her