Ny Innlandsplattform – felles opprop for en ny rovviltpolitikk

Plattformen krever tiltak for en bærekraftig utmarksutnytting og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet i norsk utmark.

Glommen, Mjøsen, Norskog og Viken har sammen med Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Sau og Geit i Hedmark, Østfold og Akershus Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og Svahken sitje overlevert en felles uttalelse med krav for en bærekraftig utmarksutnyttelse og biologisk mangfold til Miljø- og Energikomiteen på Stortinget i dag.

I oppropet står det blant annet «Det er på denne bakgrunn berettiget å stille spørsmål ved om Norge i det hele tatt har noen internasjonal forpliktelse for ulven som art, eller som leveområde for populasjonen.»

Organisasjonene er videre enige om at «det er uforenlig med aktiv bruk av våre utmarksressurser å ha ynglende ulv i Norge.»

– At så mange organisasjoner har evnet å gå sammen om en felles uttalelse om dagens forvaltningsregime for ulv bør være et særdeles kraftig signal til Stortinget om at det må endringer til i forvaltningen av ulven, sier Jo Petter Grindstad i Glommen.

Til oppropet (pdf)