Danske Bank gir positive signaler for skogindustri og tømmermarked

Danske Bank analyserer markedet for tømmer og skogindustriens produkter. Slik oppsummeres utsiktene:

  • Trelastmarkedet ser ut til å vende til det positive i løpet av forsommeren, først og fremst for gran, for furu ses ingen endring i det korte løp. Det forventes ingen «Klondyke-tilstander» men en forsiktig positiv trend.
  • I sagtømmermarkedet forventes en prissenkning på furu i Sverige, som i noen geografier allerede er materialisert. Stabilt for gran sagtømmer.
  • For cellulosemarkedet er utviklingen mer uforutsigbar, industrien signaliserer prisøkninger mens markedet fortsetter å falle. For svenske aktører er likevel celluloseprisen på et høyt nivå grunnet valutaforskjeller.
  • Markedet for massevirke ser positivt ut med tanke på den økte industrikapasiteten som bygges ut i Sverige. Prisene har så vidt begynt på en oppgang i noen få geografier. Det er psykologien rundt framtidig økt etterspørsel som er driveren.

Glommens vurdering

Trelastmarkedet viser en forsiktig positiv trend for gran. Furu er fortsatt nede på et lavt nivå og ser ut til å svinge syklisk i etterkant av granmarkedet. Lite tyder på særlige endringer for sagtømmerpriser i det korte løp, sagbrukenes inntjening er ikke høy. Enkelte svenske aktører har satt ned prisen på furutømmer i februar, en reduksjon vi hadde ved siste årsskifte i Norge.

Det er ingen tvil om økt etterspørsel av massevirke i det nordiske marked de nærmeste årene. Sødras utbygging av Värö er snart ferdig og produksjonen starter i sommer. Forbruket øker med ca 1,3 millioner kubikkmeter virke og man regner med full produksjon i løpet av høsten. SCA sin fabrikk ved Sundsvall, øker sitt råvarebehov med drøyt 2 millioner kubikkmeter virke fra 2018. I tillegg er det flere mindre investeringer som gir økt kapasitet og dermed etterspørsel av massevirke. Finnene investerer også i vesentlige kapasitetsøkninger de nærmeste årene. Den økte industrikapasiteten kan gi et press på celluloseprisene, men inntjeningen hos denne industrien tåler så avgjort en lavere avkastning enn de har erfart de siste årene. Og konkurransen om råstoffet vil holde prisene på et høyere nivå enn vi har sett de siste årene.

Massevirkeprisene i Sverige forventes jevnet ut på grunn av etterspørselsøkningen og det historiske lavprismarkedet i midtre deler av Sverige vil nærme seg de omliggende geografier. For Glommen sin del, som geografisk hovedsakelig ligger i en forlengelse vestover fra lavprisområdet i midtre Sverige, har denne økte etterspørselen av massevirke en kjærkommen positiv betydning. Vi merker økt interesse fra flere svenske industriaktører. Økt etterspørsel betyr økte priser og det vil være en positiv driver for tynningsaktivitet.

Dette og mere til kan du lese om i Danske Bank sitt nyhetsbrev som du finner her