Investeringer i skogsbilvegnettet gir resultater

Å utvikle skogsvegnettet videre, både å bygge nye veger og å heve standarden på gamle skogsveger, er en forutsetning både for lønnsom drift og for å få mer tømmer ut av skogen uttaler landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Tall fra landbruksdirektoratet viser at det ble bygget og ferdigstilt ca 109 kilometer med nye skogsbilveger i Norge i 2015. I tillegg ble 356 kilometer skogsbilveg rustet opp til bedre standard. Bevilgningene over LUF og statsbudsjettet til skogsbilveger øker fra 121 mill. i 2015 til 124 mill. i 2016.

– Vi er glad for departementets fokus på infrastruktur. Skogsbilvegene i Hedmark har behov for standardheving. Vi oppfatter dagens rammebetingelser som gode og oppfordrer vegeierne til større aktivitet knyttet til vedlikehold og opprusting av vegnettet, sier næringspolitisk rådgiver Lars Rundfloen.

Les mer her