Rapport om terminalstruktur – Glommen savner helheten

Skogeierforbundets analyse omhandler terminalstrukturen sør for Elverum i Hedmark og videre vestover mot Gudbrandsdalen og Valdres. At analysens er begrenset til området sør for Elverum gjør at det i vurderingen om elektrifisering av Røros- og Solørbanen ikke er hensyntatt effektene en elektrifisering vil ha nord for Elverum.

Dette er etter Glommens mening en svakhet ved rapporten. Etter vårt syn må hele Røros- og Solørbanen elektrifiseres. Dette vil selvfølgelig ha effekter for skognæringen, men det vil også løse store samfunnsmessige utfordringer.

Argumentene for en elektrifisering av Røros- og Solørbanen er:

  • Tredobling av godskapasiteten mellom Midt- og Nord-Norge og Oslo-området og Europa
  • Sikrer et stabilt rutenett med dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim
  • Reduserer problemene med planlagte driftsavbrudd i flere tiår i forbindelse med utbyggingen av Intercity til blant annet Hamar- Lillehammer og stopp på Dovrebanen på grunn av ras og andre årsaker
  • Bedrer konkurransesituasjonen til skognæringen og gir muligheter til vekst i Innlandet
  • Letter transportbelastningen i Oslo-området ved at godstrafikk mellom Nord og Midt-Norge til og fra Europa kan tas via Sverige ved Kongsvinger
  • Bidrar til å redusere klimautslippene ved at godstrafikk overføres fra vei til bane

Vi deler i så måte Jernbanedirektør Elisabeth Enger sine synspunkter på at man i tillegg til de virkninger en elektrifisering vil ha for skognæringen må vise til de ringvirkninger en elektrifisering kan gi for andre næringer og samfunnet for øvrig. Dette er dessverre lite belyst i analysen.

Glommen deler analysens vurderinger når det gjelder terminalene på Norsenga i Kongsvinger og Vestmo i Elverum. Disse er i dag Norges to største tømmerterminaler og de vil med all sannsynlighet også være det i fremtiden. Beliggenheten av Norsenga og Vestmo er ideell ut i fra virkestilgang, vei- og jernbanenett. På Norsenga er imidlertid kapasiteten i dag fullt utnyttet og det er behov for en flytting av terminalen. En ny terminal bør imidlertid ligge så nær Norsenga som mulig ettersom det er dagens plassering som er den mest økonomisk lønnsomme.

På Vestmo bør lastesporet flyttes av sikkerhetsmessige årsaker og terminalområdet forsterkes.

Rapporten kan du lese på www.skog.no