Inntekten hos skogeierne øker – men er det hele sannheten?

Statistikken viser at det i 2014 var 21.400 personlige skogeiere som hadde positiv virksomhetsinntekt fra skogbruk. Gjennomsnittsinntekten var 41.000 kr og dette var 4.000 kr mer enn året før.

På dette grunnlaget kan man jo si at SSBs overskrift «tjente over 100 mill. mer på skog» kan være riktig.

Men så må vi huske på at disse tallene er påvirket av en mengde faktorer. Som en illustrasjon har vi bearbeidet SSB-tallene litt:

SSB2

Her har vi forutsatt at gjennomsnittseiendommen i hver størrelseskategori ligger midt i klassen og beregnet hvor stor inntekten er pr. daa. Her ser vi at inntekten faller kraftig pr. daa med økende eiendomsstørrelse. Og det er her misforståelsen i statistikken oppstår: Statistikken viser oversikten over de som faktisk hogger, når de hogger. Og på en liten eiendom avvirkes det jo naturligvis svært mye sjeldnere enn på en stor eiendom. Og da vil inntekten pr. daa selvsagt bli svært mye større pr. daa enn på større eiendommer som avvirker oftere.

Avvirkningskvantumet har økt de siste årene. Det vil jo i seg selv nødvendigvis føre til en økning av næringens samlede inntekt. Og så er selvsagt også næringens totalinntekt avhengig av tømmerprisnivået.

Glommen opplever i hvert fall ikke at skogeiernes avkastning av eiendommene har økt. Det mest interessante i statistikken, er at gjennomsnittsleverandøren har 7 % av totalinntekten sin fra skogbruket. Det innebærer at hovedtyngden av skogeierne har et høyt skattetrykk på skogsinntektene fordi den kommer på toppen av alt annet.

En jubeloverskrift om at skogeierne tjente 100 mill mer, er selvsagt hyggelig. Men som uttrykk for en generell utvikling i bransjen, er nok overskriften mildt sagt misvisende.

SSBs statistikk leser du her