Et aktivt og krevende år for Glommen

– Vi oppsummerer 2015 som et år med høy aktivitet både på tømmer og skogkultur, og der vi har løftet opp arbeidet med grunneierretten som satsingsområde. Glommen har levert et skaplig økonomisk resultat og gjennomført en vellykket fusjon mellom Havass Skog og Glommen Skog, sier disponent Helge Urstrømmen.

Konsernets årsresultat ble på 29 millioner kroner, med en egenkapital på 703,4 millioner kroner og en egenkapitalandel på 88,5 % (85,8% i 2014).

Driftsresultat I i Glommen Skog SA var på 18,9 millioner kroner. Etter andelseiertillegg på tømmer levert fra medlemmene på 19,8 millioner kroner ble driftsresultatet – 0,8 millioner kroner. Netto finansinntekter bidrar til et resultat før skatt på 17,2 millioner kroner i Glommen Skog SA. Økonomien er meget solid og morselskapet har en egenkapitalandel på 88 % (86 % i 2014).

Avkastning på andelskapitalen

Det gode resultatet medfører at styret innstiller overfor årsmøtet på en avkastning på 4% på både den innskutte andels- og tilleggskapitalen.

Tømmervolumet i konsernet økte til 1.942 millioner kubikkmeter og driftsinntektene passerte 1 milliard kroner. Massevirkeprisen lå stort sett i ro på et relativt lavt nivå hele året, mens sagtømmerprisen var god ved inngangen til 2015 og falt svakt gjennom året.

Glommen har en klar målsetting om å bidra til å etablere en verdifull framtidsskog, og det er gledelig å konstatere at plantesalget i sum steg med 25 %. Kostnadene på å få hogd og kjørt ut tømmeret, som påvirker skogeiers netto, er uendret fra året før.